Publikationer

Läromedlet Resursstarka barn

Läromedlet Resursstarka barn presenterar projektets teoretiska referensram. Barnets sociala- och emotionella kompetensprofil är utgångspunkt för det material som utvecklas inom projektet. Läromedlets målgrupp är personal inom småbarnspedagogiken, studeranden och andra som vill ta del av det resursförstärkande förhållningssättet.

Du kan klicka på bilderna för att förstora dem.

Läromedlet hittar du här

Faktorer som bidrar till att på ett framgångsrikt sätt stöda barns sociala och emotionella färdigheter

Forskning lyfter fram vikten av att stöda barns sociala och emotionella färdigheter. Goda sociala och emotionella färdigheter i småbarnsåren kan förebygga social utsatthet. I den här artikeln beskrivs vilka faktorer som är centrala för ett effektivt sätt att stöda barns sociala och emotionella färdigheter.

Du kan klicka på bilderna för att förstora dem.

Artikeln hittar du här

Observations- och reflektionsmodell

Med hjälp av observations- och reflektionsmodellen får personalen verktyg för att systematiskt observera, men också för att reflektera kring det insamlade materialet. Observations- och reflektionsmodellen består av tre faser. I den första fasen bekantar sig personalen med hela publikationen och gör nödvändiga förberedelser inför observationer och reflektioner. I den andra fasen utförs observationer av en barngrupp. Därefter görs reflektioner i personalteamet eller individuellt kring det insamlade materialet och en plan för utveckling av arbetet för att stöda barns sociala och emotionella kompetenser i barngruppen görs. I den tredje fasen observeras enskilda barn och på basen av personalteamets reflektioner kan stödåtgärder införas för de barn som har behov av extra stöd i sociala och emotionella kompetenser.

Du kan klicka på bilderna för att förstora dem.

Observations-och reflektionsmodellen hittar du här